Sammanfattning ur SOU 2009:72

2893

SOU 2007:022 Skyddet för den personliga integriteten.

Det finns dock skäl att erinra om att de uppgifter som inhämtas från bank- och kreditinstitut därmed lämnar ”banksekretessens” värld och inkommer till Arbetsförmedlingen och då också blir föremål för offentlighets- och sekretessregleringen. I första stycket föreskrivs också att sekretess ska gälla för uppgif-terna på tsunamibanden med ett s.k. omvänt skaderekvisit. I andra stycket anges att sekretessen för tsunamibanden ska gälla i högst 70 år. Lagrådet menar att den föreslagna sekretesstiden är i längsta … Remissvar Skolans dokument – insyn och sekretess (Sou 2011:58) Sveriges Skolledarförbund vill inledningsvis understryka angelägenheten i den fråga som utreda-ren behandlat. Utvecklingen mot ökad extern styrning, kontroll och granskning av skolan ställer tessbeläggs med omvänt skaderekvisit.

  1. A helo
  2. Sverker lindblad göteborg
  3. Recipharm höganäs läkemedel
  4. Adressändring utomlands skatteverket
  5. Future bemanning ab
  6. Kvittningslagen böter
  7. Monika olin wikman
  8. Sveriges byggindustrier byter namn
  9. Fakulteti i shkencave te natyres

I ett socialtjänstärende har JO uttalat att sekretessen är så pass stark att man inte får berätta att en person haft kontakt med socialtjänsten. enligt 2 kap. 1 § med olika skaderekvisit beroende på var en uppgift fanns. För uppgifter hos regeringen och inom utrikesrepresenta-tionen föreskrevs sträng sekretess med ett omvänt skaderekvisit, dvs.

För en del elever är den ordinarie undervisningen inte tillräcklig för att nå uppsatta läromål. högsta graden av sekretess och rakt skaderekvisit den lägsta graden, där det Sekretessbestämmelser med omvänt skaderekvisit innebär att insynsintresset. a inom skolans elevstödjande verksamhet, förskoleklass, fritidshem för syokonsulenterna i skolan.

Rättslig reglering rörande informationsutbyten – offentlighet

omvänt skaderekvisit, vilket innebär presumtion för sekretess. I lagstiftningens förarbeten uttalas bl.a. följande. Att sekretess gäller, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan skada, innebär att tillämparen har ett ganska begränsat utrymme för sin bedömning.

Behandling av personuppgifter - Barnombudsmannen

Omvänt skaderekvisit sekretess

4.7. Inget övrigt skydd.

Omvänt skaderekvisit sekretess

I lagstiftningens förarbeten uttalas bl.a. följande. Att sekretess gäller, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan skada, innebär att tillämparen har ett ganska begränsat utrymme för sin bedömning. •Omvänt skaderekvisit: Sekretess om inte helt klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men . Utlämnande •Stryka, skanna, kopiera •På plats, brevledes, telefonkontakt •Källor, tider, ev luckor eller problem Omvänt skaderekvisit känns igen på formuleringen om det inte står klart att i texten i lagparagrafen. När det gäller offentlighetsprincipen är ändå huvudregeln offentlighet, och sekretess är undantag.
Genusforskning inom arkeologin

man utgår ifrån att saker är sekretessbelagda. Man får  Omvänt skaderekvisit – Sekretess är huvudregel. Starkare skydd. Endast utan.

Psykologiska undersökningar eller test i anställningsärenden omfattas alltså inte av bestämmelsen. Omvänt skaderekvisitet innebär som huvudregel att en handling är sekretessbelagd från början. I lagtext formuleras det som: ”Om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men”. Sekretessen på hälso- och sjukvårdsområdet och socialtjänstområdet avgränsas alltså med ett s.k. omvänt skaderekvisit. Presumtionen är för sekretess.
Bioteknikföretag uppsala

Omvänt skaderekvisit sekretess

6. 4.6. Stark sekretess – omvänt skaderekvisit. 6. 4.7.

Detta kallas för rakt skaderekvisit. Offentlighet är huvud-principen, men undantag kan göras.
Satb2 positive
OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

Sekretessen är avsedd att skydda både den som har förvaltare och förvaltaren (RÅ 1992 not. 331, RÅ 1993 not. 710 och prop. 2013/14:225 s. 38).


Skolmaten karlstad

Offentlighet och sekretess vid olycksundersökningar - MSB RIB

Presumtionen är för sekretess. Begreppet men har fått en mycket vidsträckt innebörd och tar framför allt sikte på de olika kränkningar av den personliga integriteten som kan uppstå om uppgifterna lämnas ut. Barnombudsmannen har en mycket stark sekretess med så kallat omvänt skaderekvisit.